Polítiques de privacitatMitjançant la següent Política de Privacitat, i segons el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l'informem de les dades sol·licitades en tots formularis i / o espais en els quals es requereixi de la seva identificació, passaran a formar part del fitxer "Usuaris Web" titularitat de FELIPE RUIZ PLANELLS, amb domicili en CL Peix Espasa, 18 (07817) St. Jordi de ses Salines (Eivissa), província de les Illes Balears, i proveït de NIF 79308982-Z, d'ara endavant, FESUNUC.

La finalitat del tractament és gestionar, administrar i prestar aquells serveis sol·licitats per l'usuari, així com facilitar els continguts i informacions requerides i / o relacionades, comercials o no, amb l'Espai Web www.fesunuc.com. Així mateix, amb les dades proporcionades, FESUNUC pot remetre informacions comercials dels serveis, ofertes, treballs i informacions relacionades amb l'espai web. Les dades obligatòries de cada formulari, seran identificats com a tals. En cas d'absència o incorrecció dels mateixos FESUNUC no podrà prestar ni facilitar-li els serveis i / o informacions sol·licitades.

L'usuari consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant correu electrònic a l'adreça info@fesunuc.com identificant-se com usuari de l'espai web, especificant l'exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l'adreça anteriorment indicada (domicili social), aportant fotocòpia del DNI o document equivalent.

En qualsevol cas FESUNUC, entre d'altres comunicacions, podrà enviar comunicacions publicitàries, promocionals i / o informatives del sector relacionat amb els esdeveniments a aquells usuaris que així ho desitgin en relació a la tipologia d'esdeveniments sobre els quals estigui interessat.

Responsabilitats de l'usuari

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l'espai web de FESUNUC i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cada un dels formularis en què FESUNUC sol·licita les seves dades personals són exactes i veraces, adquirint la responsabilitat d'informar FESUNUC de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Publicació de fotos, vídeos o qualsevol altre material multimèdia.

FESUNUC es constitueix com un fòrum i punt de trobada entre promotors d'esdeveniments i el públic en general que sol·licita la informació dels mateixos, mitjançant comunicacions telemàtiques (SMS, missatges, notificacions, correu electrònic ...), donant l'opció de poder compartir imatges ( fotografies i vídeos) obtingudes en el transcurs dels esdeveniments publicitats pels que van assistir-hi. En aquest sentit, FESUNUC no té cap responsabilitat pel que fa als continguts i a les possibles vulneracions de drets de tercers a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, així com tampoc drets relatius a la propietat intel·lectual. Qualsevol vulneració de drets, l'interessat i / o afectat podrà posar-ho en coneixement de FESUNUC mitjançant correu electrònic a info@fesunuc.com adoptant FESUNUC les mesures necessàries per garantir els drets de tercers, procedint cautelarment a la retirada de qualsevol material gràfic objecte de denúncia .

Descàrrega d'FESUNUC App

La descàrrega de l'App de FESUNUC en dispositius mòbils sempre requerirà del consentiment del titular de les dades i dels dispositius, no disposant FESUNUC de cap mecanisme automàtic de registre ni subscripció. Mitjançant les Apps descarregades amb els sistemes IOS i Android, es podran fer ús de les dades de localització, així com el servei de notificacions automàtiques en cas de publicar-se algun esdeveniment que pogués ser d'interès per a l'usuari. Per a això sempre se sol·licitarà l'autorització de l'usuari que expressament ho haurà d'indicar a descarregar l'App en el sistema corresponent. Per tot l'anterior, qualsevol notificació relacionada amb les Apps no tindran la consideració de comunicacions comercials als efectes de la Llei 34/2002, disposant del consentiment del titular per al tractament de les dades i la remissió de les comunicacions sol·licitades.

Enviament de comunicacions i avisos

L'usuari és l'encarregat i responsable d'indicar quins esdeveniments, tipologia dels mateixos i zones geogràfiques, està interessat en rebre avisos sobre esdeveniments o altres comunicacions relacionades amb els mateixos. En cas que l'usuari decidís no voler continuar rebent aquests avisos i notificacions ha de remetre, amb caràcter general, correu electrònic a info@fesunuc.com, indicant la sol·licitud de la baixa, per tal que puguin ser suprimits seves dades de contacte. En cas que posteriorment volgués reprendre el servei d'avisos, haurà de sol·licitar expressament a través del web o dels diferents formularis a disposició en les Apps disponibles en els sistemes IOS i Android.

Mesures de Seguretat

FESUNUC ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari eficaç, salvaguardant la privacitat, confidencialitat i integritat, complint amb els requisits normatius que preveu el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia en cada moment, així com l'abast de control de FESUNUC.

FESUNUC podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que es puguin produir.