Avís legal


Aquest espai web www.fesunuc.com (d'ara endavant, ESPAI WEB) és un nom de domini registrat per FELIPE RUIZ PLANELLS amb domicili social a St. Jordi Ses Salines (Eivissa), Carrer Peix Espasa, 18 (07817) de les Illes Balears, i disposa de NIF 79308982-Z (d'ara endavant, FESUNUC).

La finalitat de l'espai web és proporcionar la informació relativa als esdeveniments promocionats pels interessats a través de l'espai web de FESUNUC així com facilitar la informació referent a la celebració dels esdeveniments promocionats a aquells usuaris que així ho hagin sol·licitat. El seu accés és gratuït, no està prevista la prestació de serveis de comerç i / o contractació electrònica, en aquest cas es procedirà a l'emissió de les condicions generals oportunes i la modificació d'aquest avís legal. En tot cas, l'usuari no utilitzarà les informacions i continguts d'aquest espai web per a la realització d'activitats contràries a la llei, la moral o l'ordre públic, respectant les condicions d'ús establertes per FESUNUC.

Responsabilitat.

FESUNUC no podrà ser considerat responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a aquest espai web, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatiu d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, FESUNUC tampoc podrà ser considerat responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a FESUNUC en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

 

Continguts Web i enllaços a tercers

La informació continguda en l'espai web pot estar desactualitzada, i en aquest cas FESUNUC no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i / o per tercers de la informació facilitada.

FESUNUC es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accessibilitat a l'espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

Aquest espai web conté enllaços i / o vincles (links) a terceres pàgines web externes, principalment a través dels banners que hi apareixen, el contingut no és atribuïble ni exigible FESUNUC, sent el responsable cada titular dels espais web vinculats. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web a l'espai web www.fesunuc.com s'ha de fer sempre a la pàgina principal del espai web, estant prohibida la reproducció total i / o parcial dels serveis continguts a l'espai web de FESUNUC.

Propietat intel·lectual i industrial

FESUNUC és titular, sense caràcter limitatiu, dels drets de Propietat Intel·lectual sobre el contingut, disseny gràfic, codis, fonts, textos, imatges, vídeos, marques, logotips o signes distintius, i disposa de les autoritzacions i cessions necessàries per a la seva utilització. L'accés a l'espai web de FESUNUC no confereix a l'usuari cap dret d'ús sobre els continguts, marques, logotips, i / o signes distintius inclosos. Tota la informació continguda en aquest espai web, el seu disseny gràfic i el codi de llenguatge HTML, CSS, JAVA, JAVA Script o Active X constitueix una obra la propietat intel·lectual pertany a FESUNUC.

Queda prohibida, en virtut de la normativa aplicable en relació a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, pròpia o de tercers vinculats, la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió i / o distribució sense la prèvia autorització expressa i per escrit de FESUNUC. Qualsevol vulneració d'aquests drets donarà lloc a l'inici de totes les actuacions legals siguin necessàries per a la seva defensa.

Així mateix, queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades realitzada per l'usuari de l'espai web a través del mateix, l'actuació sigui realitzada per tal d'infringir drets propis o de tercers, o la realització d'actuacions il·legítimes amb la transmissió de continguts amenaçadors o difamatoris, pornogràfic, o qualsevol altra informació, dada i / o material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal, quedant eximides de responsabilitat FESUNUC.

Les marques i noms comercials es troben degudament inscrits en els corresponents registres de marques competents. De tal manera que, queda prohibit l'ús de qualsevol dels signes distintius, marques, noms comercials o qualsevol altre element identificats de FESUNUC sense el previ consentiment exprés i per escrit de FESUNUC.

Per la pròpia dinàmica del Espai Web, els usuaris disposen de la possibilitat d'incloure en les seves entrades fotografies i vídeos relatius a l'esdeveniment que es promociona o al qual es refereix en la seva condició d'assistent. L'usuari o promotor de l'esdeveniment és l'únic responsable en cas que els materials multimèdia utilitzats puguin vulnerar drets de tercers, siguin relatius a la propietat intel·lectual o bé a l'honor, la dignitat i la pròpia imatge. En tot cas, i prèvia denúncia de l'interessat FESUNUC procedirà a retirar qualsevol material que pugui vulnerar drets de tercers. Així mateix, FESUNUC, no disposa de cap dret de patrimonial pel que fa a l'explotació de les imatges incloses en la promoció dels esdeveniments, així com tampoc disposa de drets econòmics sobre les mateixes, sent exclusivament titularitat del autor del material.

Xarxes Socials i Règim de Responsabilitat

L'espai web disposa d'accessos directes a xarxes socials com Twitter, Facebook ... entre d'altres. Aquests accessos són considerats utilitats del propi espai web que FESUNUC posa a disposició de l'usuari per facilitar el seu accés als continguts, informació, esdeveniments i actuacions en què FESUNUC participi, podent accedir a un major nombre d'usuaris. FESUNUC queda exempt de tota responsabilitat en relació a opinions i / o comentaris abocats pels usuaris en les xarxes socials on FESUNUC disposa d'espais propis i que vulnerin o puguin vulnerar drets de tercers, no estant sota el control directe de FESUNUC.

FESUNUC queda exempt de tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través dels seus llocs web. La responsabilitat de les manifestacions difoses en els seus llocs web correspon a qui les realitzen.

FESUNUC no assumeix cap tipus de responsabilitat pel contingut i / o transmissions de qualsevol fòrum / xat / debat vinculades a aquest espai web, cooperant amb les autoritats judicials, si així es requereix, per a la persecució de qualsevol vulneració de drets en què es requereixi la col·laboració de FESUNUC. De la mateixa manera, FESUNUC no se'n fa responsable, en grau algun dels comentaris, opinions o informacions abocades en xarxes socials o altres mitjans per part d'empleats i / o col·laboradors de FESUNUC, que no hagin estat prèviament autoritzades o reconegudes per FESUNUC.

FESUNUC es reserva el dret, d'acord amb les normes establertes en les diferents xarxes socials i la legislació vigent, a moderar i / o denunciar / retirar quants comentaris poguessin resultar injuriosos, falsos o puguin danyar la imatge de FESUNUC i la seva activitat, suprimint o sol·licitant la retirada dels mateixos, reservant-se la capacitat d'emprendre les accions oportunes, incloses les judicials, per tal de salvaguardar la seva integritat, imatge i confiança dels usuaris en FESUNUC i els seus productes i serveis.

Descàrrega de FESUNUC en dispositius mòbils

FESUNUC posa a disposició dels usuaris l'opció de poder descarregar-se l'aplicació de FESUNUC en els seus dispositius mòbils (tablets, Smartphone ...) per tal depoder accedir en qualsevol moment i qualsevol lloc a la informació continguda en aquest espai web, a través de la "app-genda". Per a això, FESUNUC disposa de sistemes que permeten la seva descàrrega a través dels sistemes IOs i Android, seguint amb les especificacions tècniques i de seguretat que cada un d'ells requereix per a una correcta descàrrega i utilització de l'aplicatiu.

Aquesta utilitat permet a l'usuari incorporar en aquells esdeveniments als quals hagi acudit fotos o vídeos de l'esdeveniment, per a això FESUNUC disposa de les mesures tècniques que així permeten interactuar en temps real amb l'usuari, fent ús d'eines de geolocalització que permeten ubicar el usuari en relació a l'esdeveniment sobre el qual sol·licita informació. Aquest, mitjançant la descàrrega, instal·lació i ús de FESUNUC en els seus dispositius mòbils, accepta el contingut en el present avís legal i el contingut en la Política de Privacitat prèviament acceptada.

Modificació dels termes i condicions d'ús

El contingut en el present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l'activitat de FESUNUC.

FESUNUC podrà realitzar activitats o actuacions addicionals a l'activitat principal de l'espai web que puguin suposar un tractament diferenciat i addicional al present Avís Legal. Per a això, en cada supòsit s'inclouran les condicions particulars que l'usuari haurà de conèixer en cada moment.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut en el present avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de EIVISSA.