POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT
 

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa als USUARIS que  les dades  que faciliti, seran incorporades a un Fitxer anomenat USUARIS, el responsable dels quals és el Senyor Felipe Ruiz Planells (d'ara endavant el RESPONSABLE) amb domicili en Crer. Del Peix Espasa, 18, Sant Jordi de Ses Salines a Sant Josep de sa Talaia, Eivissa Illes Balears i NIF. número
79308982Z.

Aquest Fitxer es troba degudament inscrit en el Registre de Fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La informació de l'usuari disponible pel RESPONSABLE és:

a)  La facilitada per l'USUARI. Principalment, el nom i cognoms i email. També és possible que es reculli informació addicional de l'USUARI en cas que aquest se subscrigui a promocions o concursos que es convoquin en els LLOCS WEB, en aquest cas s'informarà de la política de privacitat concreta que s'aplicarà a aquestes dades. Gràcies a aquestes dades, el REPONSABLE  podrà mantenir al corrent a l'USUARI sobre la informació relacionada amb els esdeveniments que interessin a aquest últim.

En qualsevol moment  en què es recullin dades  de l'USUARI, aquest últim serà conscient d'això i estarà degudament informat sobre el tractament que se li donarà als mateixos, establint un enllaç a la POLÍTICA DE PRIVACITAT i les CONDICIONS GENERALS  D'ÚS.

Per a l'enviament d'informació sobre un esdeveniment i/o informació fotos, vídeos i comentaris relacionats amb aquest, l'USUARI haurà de facilitar el seu nom i cognoms i email.

Aquesta informació romandrà emmagatzemada en el sistema d'informació del RESPONSABLE
per complir les finalitats descrites.

b) La recollida a través d'altres tecnologies. És possible que el RESPONSABLE utilitzi cookies o web beacons per conèixer els apartats dels LLOCS WEB preferits. Per a més informació sobre aquest tipus de recollida d'informació, l'USUARI pot dirigir-se a l'apartat ENLLAÇOS (LINKS) I COOKIES.

Així mateix, és possible que els servidors del RESPONSABLE conservin informació sobre l'adreça IP de l'USUARI. L'adreça IP, per si mateixa, no t'identifica personalment a l'USUARI, però podria ser que el RESPONSABLE relacionés una adreça IP amb un usuari en concret, a fi de poder conèixer la freqüència amb la qual els USUARIS visiten determinats apartats dels LLOCS WEB.

Igualment, informem a l'USUARI que, quan el RESPONSABLE li enviï qualsevol tipus de comunicació comercial o promocional, és possible que s'usin tecnologies per esbrinar si l'USUARI ha reexpedit aquesta comunicació a terceres persones, o bé, confirmar si ha obert l'email que contenia aquesta comunicació; amb la finalitat de poder adaptar l'ús de bàners publicitaris, o simplement conèixer si ha realitzat alguna transacció o pregunta en relació a la comunicació rebuda.

L'ús de les dades i la finalitat per la qual són recaptats:

Les dades personals facilitades, seran introduides en el Fitxer d'USUARIS. Aquestes dades únicament seran tractades amb la finalitat de poder divulgar un esdeveniment, la informació, fotos o vídeos del mateix enviades per l'USUARI i, en cas que així ho desitgi i seleccioni, enviar-li informació promocional i/o relacionada amb els esdeveniments, comunicar-li la convocatòria de promocions i concursos, els guanyadors d'aquests o remetre-li publicitat personalitzada que hagi mostrat interès.

L'USUARI que no desitgi rebre més comunicacions comercials, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment, seguint les instruccions que adjuntades en cada comunicació promocional i/o comercial.

En cas que el RESPONSABLE desitgi utilitzar les dades personals de l'USUARI per a una finalitat diferent a la descrita, sol·licitarà el consentiment de l'USUARI, indicant-li les finalitats del tractament de les seves dades i els possibles destinataris dels mateixos.

Així mateix, s'informa a l'USUARI que les seves dades seran facilitades a aquells encarregats del tractament necessaris per poder gestionar l'activitat desenvolupada en els LLOCS WEB.

Publicitat de les dades:

A través dels LLOCS WEB, es podrà accedir als diferents esdeveniments celebrats i/o que se celebraran en una ciutat concreta; així com informació, comentaris, fotos i vídeos facilitada pels USUARIS.

L'USUARI ha de recordar que la informació personal que enviï i divulgui en els LLOCS WEB, serà pública i es trobarà a la disposició dels usuaris que ho consultin, els qui poden arribar a usar les seves dades de forma no desitjada. El RESPONSABLE no es responsabilitza de la informació personal ni dels continguts que decideixi divulgar l'USUARI.


Per al RESPONSABLE és molt important la privacitat i confiança de l'USUARI.

L'USUARI podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit al següent email: info@fesunuc.com

El RESPONSABLE i els nens

El RESPONSABLE ficarà els mitjans tècnics pertinents a fi d'evitar que menors d'edat accedeixin a continguts no autoritzats, sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Ara bé, s'informa a tots els usuaris que, si el RESPONSABLE detecta que un menor d'edat figura en la informació, fotografies i vídeos divulgats, procedirà a cancel·lar la informació del menor de la seva base de dades i ho comunicarà a l'autoritat o organisme competent. Per a això, el RESPONSABLE sol·licita la col·laboració de tots els USUARIS, en el sentit que, si algun USUARI detecta la divulgació i/o l'ús d'algun d'aquestes dades, es prega el comuniqui a través de l'email facilitat info@fesunuc.com, per poder procedir com correspongui. El RESPONSABLE es compromet a l'estricte compliment de la Llei de Protecció del Menor (L.O.
1/1996, de 15 de gener)

El RESPONSABLE garantitza la confidencialitat de les dades personals dels USUARIS, comptant amb els mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels seus sistemes d'informació, així com de les dades i informació dels USUARIS.